خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری
کتاب راهنمای سرمایه گذاری

نظر كلي بر استان سيستان وبلوچستان

 

استان سيستان وبلوچستان يكي ازكم تراكمترين استانهاي كشوراست اين استان با 187502 كيلومترمربع مساحت پهناورترين استان كشور ميباشد كه در ناحيه جنوب شرقي كشور قرارداردو4/11 درصد از مساحت كل كشور را دربرمي گيرد.

ازنظر همجواري استان حدود 1100 كيلومترمرزخاكي با دوكشور پاكستان و افغانستان و نزديك به 300 كيلومتر مرزآبي دركرانه هاي درياي عمان دارد.موقعيت جغرافيايي-سياسي (Geo-politic) وجغرافياي اقتصادي (Geo-economic) فضاي استان را به عنوان يكي از با اهميت ترين محدوده هاي پيكره ملي كشور درآورده است .همچنيـن موقعـيت جغـرافيايي ويژه استان از لحاظ دسترسي به آبهاي آزاد بين المللي خارج از تنگه هرمز و موقعيت ممتاز مكاني آن از نظر ترانزيت كالا با كشورهاي همجوار و آسياي مركزي مزيت هاي ويژه اي به استان بخشيده است .شرايط مساعدطبيعي براي فعاليتهاي زراعي وباغداري درتمام فصول سال درنواحي جنوبي استان امكان كشت نباتات گرمسيري باارزش افزوده بالا، منابع صيدفراوان دردرياي عمان،پرورش آبزيان به وي‍‍‍زه ماهي وميگودرنواحي ساحلي وآبگيرهاي داخلي ،امكان توسعه قابليتهاي دامداري ودامپروري واستفاده ازمنابع آب سطحي مهارنشده،قسمتي ازقابليتهاي بخش كشاورزي دراستان است.

 وجودمعادن غني ازنوع كاني هاي باارزش دراين استان نيزبخش ديگري ازتوانمنديها وظرفيتهاي اين استان به عنوان بستري براي سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي است،دراين بخش نيزحضورموثردولت ازنظرانجام سرمايه گذاريهاي مولد،مستمروباثبات مفيدخواهدبود. از لحاظ موقعیت جغرافیایی استان به دو منطقه تقسیم می شود:

 

ب )منطقه سيستان

جنوب ناحيه سيستان را دره حرمك و ارتفاعات ملك سياه كوه و مرز طبيعي غرب سيستان را كوهپايه هاي چهل دختران و كوه پلنگ تشكيل مي دهد ومساحت آن 15197 كيلومترمربع مي باشد

 

الف ) منطقه بلوچستان

مرز طبيعي بلوچستان را درشمال ، ارتفاعات ملك سياه كوه و درغرب ، دشت لوت و هامون جازموريان و در جنوب، دريـاي عمان و درشرق ، كشور پاكستان تشكيل مي دهد و مساحت آن 172305 كيلومتر مربع مي باشد.

 

 

تقسيمات سياسي استان:

اين استان براساس آخرين تغييرات شامل ۱۴ شهرستان است: ايرانشهر – چابهار – خاش – دلگان(به مرکزيت گلمورتي) – زابل – زابلي – زاهدان – زهک – سراوان – سرباز(به مرکزيت راسک) – سيب سوران(به مرکزيت سوران) – کنارک – هيرمند(به مرکزيت دوست محمد) -و نيک شهر. همچنين اين استان پهناور از ۴۰ بخش و ۳۶ شهر 102دهستان و حدود 5634 آبادي تشکيل گرديده‌است.

جمعيت :

جمعيت استان براساس سرشماري سال 1385 بالغ بر 2405742 نفر شامل 1221277 نفر مرد و 1184465 نفر زن بوده است از اين تعداد6/49 درصد ساكن مناطق شهري و 4/50 درصد ساكن مناطق روستايي و غير ساكن بوده‌اند تراكم جمعيت در استان 2/9 نفر در كيلو متر مربع بوده است همچنين نرخ متوسط رشد ساليانه جمعيت طي دوره 85-80حدود 7/3 درصد بوده است .

 

جمعیت 10 ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت

شرح جمعیت 10 ساله و بیشتر جمعیت فعال جمعیت غیرفعال
جمع شاغل بیکار جمع محصل دارای درآمد بدون کار خانه دار سایر
کل استان 1780565 623073 426694 196379 1114662 409031 64446 489955 151012

 

 

شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب گروههای عمده فعالیت و جنس در نقاط شهری و روستایی

شرح کل استان نقاط شهری نقاط روستائی
مرد و زن مرد زن مرد زن مرد زن
جمع 426683 375070 51613 218847 31816 156223 19798

 

 

 

 

 

شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر

شرح نرخ مشارکت نرخ بیکاری نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله سهم اشتغال ناقص سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی
کشاورزی صنعت خدمات
مرد و زن 5/30 3/13 4/28 6/14 4/18 0/40 6/41
مرد 1/49 3/13 9/30 2/15 2/22 2/32 6/45
زن 6/11 3/13 6/21 1/12 2/2 9/73 24

 

 

 

 

 

 

نظری اجمالی به وضعیت عمومی استان :

 

1-موقعیت عمومی :

 

استان از لحاظ اقلیمی در منطقه گرم وخشک قرار گرفته و در مقایسه با کشور در شرایط نامطلوبی واقع است .

در شرایط عادی میانگین بارندگی حداقل 100 میلی متر و متوسط دمانی آن از 22 الی 37 درجه سانتیگراد در تغییر است .

این استان بر اساس آخرین تغییرات شامل 14 شهرستان است : ایرانشهر ، چابهار ، خاش ، دلگان (به صورت مرکزی گلمورتی) ، زابل ، زابلی،زاهدان ،زهک ، سراوان ، سرباز (به مرکزیت راسک ) ، سیب و سوران (به مرکز سوران ) ، کنارک ، هیرمند ( به مرکزیت دوست محمد ) و نیکشهر . همچنین این استان پهناور از 40 بخش و 36 شهر 102 دهستان و حدود 5634 آبادی تشکیل گردیده است .

 

2-جمعیت :

 

جمعیت استان بر اساس سرشماری سال 1385 بالغ بر 2450742 نفر شامل 1221277 نفر مرد و 1184465 نفر زن بوده است که بیش از 3 درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود. از این تعداد 6/49 درصد ساکن مناطق شهری و 4/50 درصد ساکن مناطق روستایی و غیرساکن بوده اند تراکم جمعیت در استان 2/9 نفر در کیلومترمربع بوده است . همچنین نرخ متوسط رشد سالیانه جمعیت طی دوره 85-80 حدود 7/3 درصد بوده است که اکنون به 15/3 درصد کاهش یافته است .

طول و عرض جغرافیایی شهرستانهای استان و موقعیت آنها در استان :

شهرستان ایرانشهر :

این شهرستان در موقعیت 60 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 12 دقیقه عرض شمالی در قسمت میانی استان سیستان وبلوچستان واقع شده است این شهرستان از شمال با شهرستان زاهدان ، از غرب با استان کرمان ، از شرق با شهرستان خاش ، از جنوب شرق با شهرستان سرباز و ازجنوب با شهرستان نیکشهر همسایه است مساحت این شهرستان 30230 کیلومتر مربع میباشد.

 

شهرستان چابهار :

 

این شهرستان در موقعت 60 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی درجنوب استان واقع شده است این شهرستان از شمال با شهرستان های نیکشهر و سرباز از غرب با استان کرمان ، از شرق با پاکستان همسایه می باشد و از جنوب به دریای عمان منتهی می شود مساحت این شهرستان 24729 کیلومترمربع میباشد .

 

شهرستان خاش :

 

این شهرستان در موقعیت 60 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است شهرستان خاش از شمال با شهرستان زاهدان ، از شمال شرق و شرق با کشور پاکستان ، از جنوب با شهرستان سراوان و از غرب با شهرستان ایرانشهر همسایه می باشد مساحت این شهرستان 23105 کیلومترمربع می باشد .

 

شهرستان زابل :

 

این شهرستان در موقعیت 60 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی و شمال استان واقع گردیده است . این شهرستان از شمال شرق و جنوب شرق با کشور افغانستان از شرق و شمال شرق با استان خراسان جنوبی و از جنوب با شهرستان زاهدان همجوار می باشد . مساحت این شهرستان 15197 کیلومتر مربع می باشد .

 

شهرستان زاهدان :

 

این شهرستان در موقعیت 60 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 30دقیقه عرض شمالی واقع شده است شهرستان زاهدان از شمال با شهرستان زابل و استان خراسان جنوبی ، از غرب با استان کرمان از شرق با کشور پاکستان و از جنوب با شهرستان خاش و ایرانشهر همسایه میباشد مساحت این شهرستان 36581 کیلومتر مربع میباشد.

 

 

 

شهرستان سراوان :

 

این شهرستان در موقعت 62 درجه و 20دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی واقع شده است شهرستان سراوان از شمال و شمال شرق با شهرستان خاش ، از غرب با شهرستان سرباز از شرق با کشور پاکستان از جنوب با کشور پاکستان وشهرستان سرباز همجوار است مساحت این شهرستان 23880 کیلومتر مربع میباشد.

 

شهرستان سرباز :

 

این شهرستان در موقعیت 61 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است این شهرستان از شمال با شهرستان سراوان ، از غرب با شهرستان ایرانشهر ، از جنوب با شهرستان های چابهار و نیکشهر و از شرق با کشور پاکستان همسایه می باشد مساحت این شهرستان 11500 کیلومترمربع میباشد .

 

شهرستان نیکشهر:

 

این شهرستان در موقعیت 61 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 1 دقیقه عرض شمالی واقع شده است شهرستان نیکشهر از شمال با شهرستانهای ایرانشهر و سرباز ، از شرق با شهرستانهای سرباز و چابهار ، از جنوب با شهرستان چابهار و از غرب با استان هرمزگان همسایه می باشد مساحت این شهرستان 22280 کیلومترمربع میباشد.

همچنین چهار شهرستان جدیدالتاسیس به شهرستانهای استان اضافه گردیده اند که مشخصات هریک به شرح ذیل میباشد :

 

شهرستان طول شرقی عرض شمالی مساحت جمعیت
درجه دقیقه درجه دقیقه
دلگان

 

60 11 25 59 11755 56120
زابلی

 

62 22 27 33 6101 49247
سیب وسوران

 

62 31 27 58 6780 62686
هیرمند(میانکنگی)

 

61 50 31 23 1100 74871