خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری
کتاب راهنمای سرمایه گذاری

بمنـظور تسهـیل و تسریع در انجـام وظایف قـانونی سـازمان سرمایه گذاری در زمینه هـای تشویق و حمایت از سـرمایه گذاری خارجی در کشور “مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجـی” در محل سـازمان امور اقتصادی ودارایی استان تشکـیل و نمایندگـان دستگـاه های ذیربـط در آن مستقـر گـردیدند. ایـن مرکـز کانـون کـلیه مراجعـات متقاضـیان سرمـایه گـذاری خـارجی به سازمان های ذیربط می باشد.
سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه” مرکز خدمات سرمایه گذاری خـارجی” و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به “اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی” آشنا میشوند.

این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز مـی باشد مضافـا” سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها ومساعدت های مرکـز خدمات در جـهت ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر

سازمـان ها و وزارتخـانه های مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند گردند.

سازماندهی امور و گردش کار در” مرکز خدمات” به گونه ای اسـت که سرمـایه گذاران خارجی به کـلیه اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی نمایند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد. مسئولیت خدمـات رسانی در مرکز

تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمـایه گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران محترم همواره و در طـول هیـات سرمایه گذاری خود مـی توانند به” مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی”   مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند .

عـلاوه بر این، این مرکز آمادگـی دارد تـا فـرم تکـمیل شـده در خـواسـت سـرمـایه گـذاری خارجی (Application Form)  و سایر مدارک تهیه شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه گـذاری مورد بررسی قرار داده و رفع نقص نماید.

متقاضیان محترم با ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهادی که بتواند در جهت افزایشی بهره وری و خـدمات رسانی به سرمایه گذاران خارجی مؤثر باشد ما را در جهت رسیدن به اهداف واقعی یاری دهید.

آدرس″ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

 زاهدان – خیابان جهاد ساختمان معاونت هزینه وخزانه معین استان- مرکز خددمات سرمایه گذاری 

تلفن: 801133325-0541

8013300—05541

فاکس: 3333224442-05441